05 June 2019

Jaume Plensa


Jaume Plensa

Jaume Plensa es un artista plástico español, escultor y grabador. Artista muy polifacético que ha experimentado tambien con el dibujo, escenarios para ópera, videoproyecciones o instalaciones acústicas. Es conocido por sus grandes esculturas formadas por letras y numeros.
Cuatro de sus esculturas llamadas "Sombras" están ahora aqui - en Yerevan.


Խաումե Պլենսան իսպանացի արվեստագետ, քանդակագործ և նկարիչ-փորագրող է։ Բազմակողմանի արվեստագետ, ով, նաև փորձարկումներ է անում նկարչության, օպերային սցենարների, վիդեոպրոեկտների և ակուստիկ սարքավորումների հետ։ Նա ճանաչված է իր տառերից ու թվերից պատրաստված խոշոր քանդակների համար։
Նրա «Շողքեր» կոչվող քանդակներից չորսը այժմ գտնվում են այստեղ՝ Երևանում՝ Կասկադում և Գաֆեսճյան արվեստի կենտրոնում։

31 May 2019

Educational trip to Lori


Educational trip to Lori

As you know, this time we decided to go to Lori province. We weren't that excited for this trip, albeit we ended up really enjoying it.
On the first day we assembled at our school and started our trip early in the morning. Our first destination was the Dsegh Seas. To be honest it was much more beautiful than i'd expected and i'd definitely visit that place again, to look at that stunning view one more time. Next we went to Dsegh village, to visit the home museum of Hovhannes Toumanian, but some of us didn't walk in, cause we'd already been there too many times. Afterwards we went to Alaverti city, and stayed at the guest house for  the rest of the day.
Next day first of all we went to Alaverdi's school number 5, represented our school, told them about differences from other schools and etc. Then they did the same thing, we sang, danced, recited some short poems and played volleyball. Our next destination was Haghpat monastery. For me the most beautiful there wasn't the monastery itself, but the stunning view from there. After exploring Haghpat, we went to Sanahin monastery, which, for me, is kind of the last one's sibling. Though both monasteries were picturesque, i liked Sanahin monastery more, because the place was calmer and more relaxing, and gave you the opportunity to really enjoy the nature there. After that we went back to our guest house, had  dinner, and  in the evening went for a walk to Alaverdi Art Gallery which is also a branch of the National Gallery of Armenia. There we met Rafael Aghajanyan who turned out to be a very interesting person. He introduced his works and told us very interesting stories from his past, and the history of the Gallery. Most of all i liked some of his unnamed works, and works of Zaven Ohanyan, called “Yes em” (It’s me), “Khaghoghahavak” (Grape harvesting),  “Boutotnuk” (Blunt octopus?), “Yerasht” (drought) and “Lialusin” (Full moon). We spent the rest of the day just talking, playing some games and so on.
On the last day of our trip our first destination was Odzun monastery. Almost everyone from our group loved that place most of all, but not me. For me the monastery was kind of annoying and i can't explain why, i just didn't like it the way everyone did. Next, we went to Ahnidzor village, the school named after Hrant Matevosyan. We read some of his works near the school, and some teachers and pupils of the school decided to take us to some place like a little waterfall that they thought was a precious place, but, to be honest, the long walk there wasn't actually worth it.
So, Ahnidzor village was our last destination, and afterwards we just returned to Yerevan. As always, we're looking forward to going to our next trip, and already have some beautiful places in mind that we want to visit. Let's hope that it won't take much time, and we'll continue our adventures in few months.25 May 2019

Preparations for an educational trip (Lori)


Preparations for an educational trip
(Lori)
As you already know our trip to Jermuk was unforgettable. We had a lot of fun there and are going to remember it for a long time. Anyway, it has been 2 months since then, so I guess it’s time for another trip. This time we’we decided to go to Lori. Though we aren’t as excited for this one as we’ve been for other trips, we’re still going, because we’re sure we’ll spend a great time. I think each member of our group has been to Lori even once, it’s very familiar to me too, because I spent 7 years studying in Vanadzor. I’ve been to a lot of places there, but I think I’ll still learn something from this trip. So, due to a tradition, I’m going to tell about one of the places that we’re planning to visit: this time its Sanahin Monastery.
Not far from the city of Alaverdi is located one of largest cities of Lori, the ancient settlement of Sanahin known for its unique landmark – the monastery of the 10-th - 13-th century. Sanahin Monastery rightly included in the list of best landmarks of Lori as a real treasure of ancient Armenian architecture.

23 May 2019

Աղբի վերամշակումը Սինգապուրում (թարգմանություն)


Աղբի վերամշակումը Սինգապուրում

Էկոլոգիական զարգացման ծրագիրը
Սինգապուրի բնակչության և տնտեսության կտրուկ աճը բերեց կենցաղային թափոնների քանակի ավելացման։ Ազգային էկոլոգիական գործակալության (NEA) հաշվարկներով 2017 թվականին այստեղ 7.7 միլիոն տոննա աղբ են արտադրել։ Սպասվում է, որ 2030 թվականին Սինգապուրում թափոնների տարեկան չափը կհասնի 12.3 միլիոն տոննա աղբի։
63 կղզիների վրա տեղակայված պետության խնդիրը ոչ միայն արագ աճող տնտեսությունն ու պահանջարկն է, այլ նաև, առաջին հերթին, թափոնների համար լրացուցիչ հողի բացակայությունն է։
Այդ պատճառով Սինգապուրի կառավարությունը ստիպված եղավ սահմանափակ հողային ֆոնդի պայմաններում աղբից ազատվելու նոր ծրագիր մտածել։ Այստեղ գործարկվեց առանձնացված աղբի հավաքում, տեսակավորում և թափոնների վերամշակում, ինչպես նաև կառուցվեց 4 աղբի այրման գործարան։ NEA-ի վիճակագրության համաձայն, թափոնների միայն 2%-ը ուղարկվում է աղբավայր, 61%-ը վերամշակվում է, իսկ 37%-ը՝ այրվում։

17 May 2019

Տարեվերջյան ամփոփիչ աշխատանք


Տարեվերջյան ամփոփիչ աշխատանք

1. Բաղդատել թվերը, եթե
ա) f(x) = x8

f(3) և  f(5)
f(3) = 38    f(5) = 58    f(3) < f(5)

f(-11)  և  f(12)
f(-11) = -118    f(12) = 128    f(-11) < f(12)

բ) f(x) = x3

f(-2)  և  f(-7)
f(-2) = -23    f(-7) = -73    f(-2) > f(-7)

f(10) և f(12)
f(10) = 103    f(12) = 123    f(10) < f(12)

12 May 2019

"Lets Speak English" colloborative project


Lets Speak English

In my opinion “Lets Speak English” is one of the most interesting projects of this year. It’s kind of unique, because it’s colloborative. We go to primary schools and teach children English. That might seem really easy, but it’s actually very difficult. We need to choose some topics, so children don’t get bored, but also topics might be easy for them to understand. It gets harder when most of the children don’t speak and you need to tell something and ask questions so you don’t ruin your lesson. Howewer the projects really iteresting. We have so much fun while teaching kids, and also improve our speaking skills which is also very important. We all enjoyed those lessons very much and I hope that this project will be continuous.

17 April 2019

ՀՀ Նախագահի նստավայր


ՀՀ Նախագահ

Սահմանադրության 2015 թվականի փոփոխությունների արդյունքում սահմանված կարգով 2018 թվականի ապրիլի 9-ից՝ նորընտիր Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի կողմից իր պաշտոնն ստանձնման օրվանից, Հայաստանի Հանրապետությունը կիսանախագահական կառավարման ձևից անցավ խորհրդարանական կառավարման ձևի:
Սահմանադրության 123-րդ հոդվածը սահմանում է.
«1. Հանրապետության նախագահը պետության գլուխն է:
2. Հանրապետության նախագահը հետևում է Սահմանադրության պահպանմանը:
3. Հանրապետության նախագահն իր լիազորություններն իրականացնելիս անաչառ է և առաջնորդվում է բացառապես համապետական և համազգային շահերով:

12 April 2019

Ինքնուրույն աշխատանք


Ինքնուրույն աշխատանք
1.   log0,2 (x 1) = -2
x – 1 = 0.2-2
x – 1 = 25
x = 26

2.   log7 (3x 29) = 2
3x – 29 = 72
3x – 29 = 49
3x = 78
x = 26

3.   log0,5 (2x 4) = -2
2x – 4 = 0.5-2
2x – 4 = 4
2x = 8
x = 4