01 April 2016

«ՆՊԱՏԱԿ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ» Բ հատվածի վերլուծություն

«ՆՊԱՏԱԿ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ»
Բ ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

          Այս հատվածում ըստ Աղայանի մարդուն շնորհքներ են փոխանցվում նաև ժառանգաբար: Սակայն ոչ միշտ է ուժեղ ծնողի երեխան ուժեղ, խելացիինը՝ խելացի: Նրանց մեջ այդ շնորհքները պետք է զարգացնեն հենց ծնողները:

          Նա ասում է, որ մարդիկ պետք է տիրապետեն և՛ ինչ որ արհեստի, և՛ սպորտի, և՛ մասնագիտության: Այս անգամ ես համաձայն եմ Աղայանի հետ: Մարդը պետք է զարգացած լինի բոլոր կողմերից, թեկուզ քիչ, քանի որ կյանքում պետք են գալիս և՛ մասնագիտությունը, և՛ սպորտը, և՛ արհեստը: 

No comments:

Post a Comment