12 May 2016

Մակտուբ IV հատված

ՄԱԿՏՈՒԲ
IV ՀԱՏՎԱԾ

      
  Հիվանդն ասում է իր բժշկին.
- Վախն իշխում է ինձ և  խլել է իմ ամբողջ ուրախությունը:
- Այստեղ՝ իմ  սենյակում,  մի մուկ կա, որ  կրծում է իմ  գրքերը,- ասաց  բժիշկը:- Եթե ես վախեցնեմ   մկանը,  նա կթաքնվի ինձանից, և իմ կյանքը կերածվի մկան որսի: Դրա փոխարեն  ես իմ լավագույն   գրքերը կարող եմ տեղափոխել եմ մի ապահով տեղ  և  նրան  թույլատրել, որ  կրծի մնացածները:  Այսկերպ  նա մուկ է  մնում ինձ համար  և  հրեշ չի դառնում:  Մի քանի բաների´ց վախեցեք և  Ձեր  ամբողջ վախը  դրանց  վրա կենտրոնացրեք:  Այդպես   կարևոր գործերի հանդիպելիս Դուք  կարող եք ուժեղ լինել:

·       Մի քանի բաների´ց վախեցեք և  Ձեր  ամբողջ վախը  դրանց  վրա կենտրոնացրեք:

Այս առակում հեղինակն ասում է, որ վախը վատ բան չէ: Պետք չէ վախենալ ամեն ինչից, սակայն պետք չէ նաև ոչնչից չվախենալ: Պետք է մի քանի բանից վախենալ, և ամբողջ վախը կենտրոնացնել դրա վրա, որպեսզի կարևոր գործեր անելիս կարողանաս ուժեղ լինել:

No comments:

Post a Comment