22 October 2016

Աղվեսը և նապաստակը (թարգմանություն անգլերենից)

William Saroyan
The Fox And The Rabbit

A lion wakened from sleep one afternoon and began to roar, waking all the sleeping animals for miles around. A rabbit wakened and saw all the other animals running away and hiding. The rabbit said, Why should the lion roar that way and make everybody run and hide? Why shouldn't I roar and drive them away too? So the rabbit began to roar. The rabbit roared with all its might. The roar was a squeak that a hungry fox heard. The fox came and pawed the rabbit's head, killing it, and said, You are a rabbit, not a lion; in the future remember your place.


ՎԻԼՅԱՄ ՍԱՐՈՅԱՆ
ԱՂՎԵՍԸ ԵՎ ՆԱՊԱՍՏԱԿԸ
(թարգմանություն)

Մի օր առյուծն արթնանուցավ քնից ու սկսեց մռնչալ՝ արթնացնելով շրջապատի բոլոր գազաններին: Մի նապաստակ էլ արթնանցավ ու տեսավ, թե ինչպես են կենդանիներն այս ու այն կողմ փախչում և թաքնվում: Նա մտածեց. «Այդ ինչու՞ առյուծը պիտի այնպես մռնչա, որ բոլորը փախչեն ու թաքնվեն: Իսկ ես չե՞մ կարող մռնչալ ու նրանց բոլորին քշել»:
Ու նապաստակը սկսեց մռնչալ: Մռնչաց՝ ինչքան ուժ ուներ: Մռնչոցի փոխարեն ծվծվոց լսվեց, որն ընկավ քաղցած աղվեսի ականջը: Նա վրա հասավ, պոկեց նապաստակի գլուխը և ասաց.

- Դու նապաստակ ես, ո՛չ թե առյուծ, այսուհետ տեղդ իմացիր:

Աղբյուր՝ Վիլյամ Սարոյանի առակների գիրք (2008 թ.)

No comments:

Post a Comment